מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.

תוכנית מח/ 209

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.
מספר: מח/ 209
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חיבור שכונת מצליח החדשה עפ"י תכנית גז/16/14 עם העיר
רמלה הקיימת ע"י קביעת מחלפון המחבר את השכונה עם
רחוב קלאוזנר וחוצה את דרך מס' 40 במעבר תת - קרקעי.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי , שטח מיוחד/שטח למוסד
לדרך מוצעת, לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד הקרקע משטח לאזור מלאכה לדרך מוצעת.
ד. קביעת הוראות ומגבלות לשימושי הקרקע הנובעים מהדרך.
ה. קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי.
ו. תאום והסדרת תשתיות.
ז. שינוי בקווי בנין של כביש מס' 40.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה
מרכזגזרגזרמצליח

תיאור המיקום:
דרום מזרח העיר רמלה, דרך מס' 40.
בתחומי שיפוט מועצות מקומיות : מ.א גזר ועיריית רמלה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4374חלק1-2, 8, 22
4405חלק8-9, 19
4445חלק18-19
4446חלק48, 62
5798חלק6-7, 10
5799חלק51, 4
5933חלק9789-90, 104-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1612. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות06/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1708. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/04/2002
קבלת תכנית04/04/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה