מחנה אימונים (כדורגל) איזור תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחנה אימונים (כדורגל) איזור תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם לספורט ונופש.
- שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם לדרך מוצעת.
- שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם לשטח ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד הקרקע מאזור תעשיה קשורה בחומרי גלם ליעוד ספורט ונופש.
- הכשרת מערך הבינוי והגדרת זכויות ומגבלות בניה לצורך ספורט ונופש.
- התאמת והתוואת דרכים ליעודים הנ''ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39111חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 153אתר תיירות- מכרות תמנעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/03/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית23/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2009
קבלת תכנית14/07/2009