מחנה צבאי זיקים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחנה צבאי זיקים
מספר: 6/ 02/ 234/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחנה צבאי בזיקים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח מחנה צבאי בזיקים.
ב. קביעת דרך גישה וכניסה למחנה.
ג. קביעת יעודי קרקע והתכליות המותרות.
ד. קביעת שטחי הבינוי ווגובה המבנים.
ה. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה מכוח תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1434חלק12, 14-16
1440חלק14-15, 34, 42
1776חלק21, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 120/ 3יעוד שטח לחוף רחצה זיקיםשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2012
קבלת תכנית09/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012