מחסום הכניסה לאילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחסום הכניסה לאילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מחסום הכניסה לאילת.

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת דרך עם הנחיות מיוחדות לצורך מיקום מחסום על דרך ארצית מס' 90.
ב. פירוט השימושים והתכליות בכול יעודי קרקע.
ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ה. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לפיתוח השטח ולשמירה על איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40060חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 201הקמת מכון טיהור מרכזי - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילותכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2011
קבלת תכנית11/09/2011