מחסנים בחצרות הבתים

תוכנית עח/ מק/ 151/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחסנים בחצרות הבתים
מספר: עח/ מק/ 151/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר מיקום מחסנים בחצרות הבתים.
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי למחסנים לצורך הסדרת מצב קיים עפ"י סעיף 62א(א)4,5 לחוק התכנון והבניה, בנושאים אשר בסמכות ועדה מקומית, וכן התווית מיקומם וגודלם של המחסנים קביעת הוראות והגבלות בניה בעניין זה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבת חפר

תיאור המיקום:
הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בתחום היישוב בת חפר, בכל אזורי המגורים.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ מק/ 151/ 3יד חנהשינוי
תוכניתעח/ במ/ 151/ 1יד חנה ישוב קהילתי.שינוי
תוכניתעח/ במ/ 151יד חנהשינוי
תוכניתעח/ מק/ 151/ 9תוכנית עח/ מק/ 151/ 9שינוי
תוכניתעח/ 151/ 2החלת התכניות עח/במ/151 ו-עח/ במ/ 151/ 1/ על גושים וחלקות שנשמטו בגלל טעותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2004תאריך פרסום: 22/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5316. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2004תאריך פרסום: 14/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5282. עמוד: 2307. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200406630/03/2004