מחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).

תוכנית גז/ 67/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).
מספר: גז/ 67/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור פתרון חלקי , זמני ומיידי להמשך פעילות מחצבת האבן"נשר רמלה" בעקבות גילוי מערה בשטח המחצבה הפעילה, ושימור המערה כערך טבע ע"י שינוי יעוד מכריה וחציבה לשמורת טבע. תכנית זו תהווה בסיס להכרזת השטח המסומן בתשריט כשמורת טבע עפ"י חוק גנים לאומים, שמורת טבע, אתרי לאום ואתרי הנצחה - 1998. תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד תמ"מ 3/ 21 - יער ליעוד כריה וחציבה.
2. הגדרת תחום השפעה בהיקף יעוד כריה וחציבה בהתאם להוראות
תמ"א 14/ 4
3. שינוי יעוד תמ"מ 3/ 21 - יער. ליעוד יעוד יער עפ"י תכנית מפרטת.
4. שינוי יעוד כריה וחציבה ליעוד שמורת טבע לשימור המערה כערך טבע למטרות מחקר.
5. שינוי קו בנין רצועת הרכבת לכיוון המחצבה בגבול יעוד כריה וחציבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזר
מרכזגזרגזרגזרגזר

תיאור המיקום:
המשך רציף של שטח המחצבה הקיימת (שלב ג') ועד ציר רצועת הרכבת שממזרח לה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4468חלק6128-32, 50-60, 63-64, 67, 76-79, 82-83, 86-87, 90-93
4629חלק98-10360-68, 91, 93, 97, 104-114, 126-135, 185-190
4630חלק24, 65-68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 65נשר רמלהשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1631. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/10/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות27/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 225. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית19/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2006
קבלת תכנית01/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה