מחצבת בזלת נוה אור

תוכנית ג/ 1672

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת בזלת נוה אור
מספר: ג/ 1672
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח למטרת חציבה אבן בזלת המשמש
תשתית לדרכים ולבצוע סוללת עפר בבריכות דגים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22632חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1974תאריך פרסום: 12/05/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2007. עמוד: 1392. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/1973
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. עמוד: 972. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה10/07/1972
קבלת תכנית02/07/1972