מחצבת הגליל -כברי

תוכנית ג/ 1453

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת הגליל -כברי
מספר: ג/ 1453
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת ייעוד הקרקע לחיצוב ופיתוח מתקנים הקשורים במחצבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18362חלק2026, 29
18363חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1974תאריך פרסום: 06/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1977. עמוד: 562. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1973
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1973תאריך פרסום: 01/03/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1899. עמוד: 1148. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה10/07/1972
קבלת תכנית21/07/1971