מחצבת הר שחר - בן ארי

תוכנית 20/ 03/ 244/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת הר שחר - בן ארי
מספר: 20/ 03/ 244/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ויעוד של שטחים למטרות אלה:
- כריה וחציבה של אבן גיר ודולומיט.
- הצבת מתקני גריסה וניפוי ומבני עזר.
- גישה לאזור הכריה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםהסדרת שטח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
אתר כרייה וחציבה הר שחר דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 03/ 244מחצבת הר שחרשינוי
תוכנית20/ 03/ 244/ 1כרייה וחציבה הר שחר דרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4015. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2419. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/03/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית11/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500117/01/2005