מחצבת חנתון

תוכנית ג/ 16242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת חנתון
מספר: ג/ 16242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעודי הקרקע בשטח המחצבה ותיקוני גבולות.

עיקרי ההוראות:
קביעת ייעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך החציבה ובתחומה.
קביעת אופן ביצוע התכנית:
דרך הוצאת ההיתרים.
תפעול המחצבה (כולל הוראות לשמירה על איכות הסביבה).
אמצעי בקרה ופיקוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
מחצבת חנתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10290חלק2
12214חלק42-44, 4940-41, 45-48, 50-52
12215חלק8-14, 20-21, 235-7, 15-19, 22, 25
12216חלק9, 11, 13-15, 19, 23-268, 10, 12, 16-18, 20-22, 27-29, 32
12217חלק1-7, 41-42, 44, 46-488-10, 13, 15, 33-40, 43, 45, 66
17558חלק78-79
17560חלק39-40, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5068מחצבה בהר חנתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/04/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3825. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: אל-סינארה.
הוגשו התנגדויות04/06/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2006
קבלת תכנית03/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה