מחצבת נשר, טמרה

תוכנית ג/ 17565

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת נשר, טמרה
מספר: ג/ 17565
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת תחום השפעה למחצבה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת יעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ב. קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך החציבה ובתומה.
ג. קביעת אופן ביצוע התכנית:
דרך הוצאת ההיתרים.
תפעול המחצבה (כולל הוראות לשמירה על איכות הסביבה)
אמצעי בקרה ופיקוח.
ד. קביעת תחום השפעה למחצבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18562חלק2-4, 6, 9, 191, 5, 7, 10, 17-18, 20, 22
18563חלק2-3, 91, 4, 8
18564חלק11, 21, 25-27, 435, 10, 14-15, 20, 22, 24, 28, 44-45
18587חלק1-2, 223, 6, 20-21, 23, 62
19601חלק6-7, 12, 31, 89, 102-118, 123-124, 1285, 8, 11, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 30, 32, 35-38, 40-44, 46-47, 49-50, 52, 84, 87-88, 99-101, 119-122, 125-127
19602חלק44, 65, 69-72, 74
19603חלק2, 4-14, 18, 25, 31, 37, 411, 3, 15-17, 19-20, 23-24, 26-27, 36, 38-39, 42
19605חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9170שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני צבור (בי"ס יסודי), מגורים והסדרת דרכים,כפיפות
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהכפיפות
תוכניתג/ 6956תכנית מתאר ג / 6956כפיפות
תוכניתג/ 2833מחצבות תמרה נשרשינוי
תוכניתג/ 1982מחצבת "נשר" בכפר תמרהשינוי
תוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבולכפיפות
תוכניתג/ 1381יעוד שטח למחצבה -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 5071כפר כבולכפיפות
תוכניתג/ 15008הקצאת שטח לחטיבה עליונה, תמרהכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.פירוט
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6788. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4591. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/06/2008
קבלת תכנית06/04/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה