מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה

תוכנית ג/ 11942

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה
מספר: ג/ 11942
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ייעוד שטח להרחבת מחצבה קיימה בשטח המיועד לכך בתמא 14 והגדרת הקרקע השונים בתחום המחצבה.
2. קביעת תחום ההשפעה על המחצבה והוראות בדבר צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ונופיים.

עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי יעוד קרקע -
* משטח יער לשטח חציבה ושטח מתקנים
*משטח מתקנים לשטח שיקום
* משטח חציבה לשטח חציבה והסדרה ושטח לשיקום
* משטח חציבה ושטח מתקנים לשטח שיישמר כטבעו

ב.קביעת ייעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך החציבה ובתומה
ד. קביעת אופן ביצוע התוכנית
* דרך הוצאת ההיתרים
* תפעול המחצבה (כולל הוראות לשמירה על איכות הסביבה)
* אמצעי בקרה ופיקוח
* שלביות החציבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגדעונה

תיאור המיקום:
הרחבת מחצבת עין חרוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20861חלק3
20862חלק1-4, 10
20863חלק1, 3-6, 8, 11, 13, 152, 7, 9-10, 12
20864חלק1-2, 5-6, 9
20865חלק1, 3, 7
23170חלק37-3914, 21, 34-35, 41, 50, 58
23171חלק37-39, 47, 67, 72, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7245תחנת משנה טרנספורמציה -אדמות עין חרודשינוי
תוכניתג/ 889מחצבת עין חרודשינוי
תוכניתג/ 2047עין חרוד תל יוסףשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2010. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: אל-סינארה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות07/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2215. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית22/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2005
קבלת תכנית12/06/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים84325/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703004/09/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702607/08/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים75030/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700231/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50006/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22802/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28422/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200500215/08/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501614/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500822/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300106/01/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200222/04/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200114/01/2002