מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה

תוכנית עח/ 200/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה
מספר: עח/ 200/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-
1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה האזורית עמק-חפר-
יעוד לשמושי הקרקע השונים,בתחום התשריט ועל פי
החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה,מחוז המרכז.
ב.לקדם פתוח מרחב התכנון תוך הקפדה על האופי החקלאי
של האיזור ולקדם רווחת תושבי הכפרים הכלולים בשטח
התכנית.
ג.ליעד שטחים לאיזור תעשיה ומלאכה,לשטח צבורי,לבית-
ספר חקלאי,לדרכים ולפעילויות אחרות.
ד.לקבוע גבולות איזורי מגורים- ישוב כפרי בהתאם
לתחזיות הפתוח של הכפרים המפורטים לעיל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט מצורף
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב קיים מצב מוצע
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2900. עמוד: 1265. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית18/05/1980