מט''ש צאלים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מט''ש צאלים
מספר: 7/ 02/ 302/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן טיפול בשפכים לקיבוץ צאלים והסדרת דרך הגישה אליו.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: שטח חקלאי, מתקן הנדסי ודרך מאושרת,
ל: מתקנים הנדסיים (מתקן לטיפול בשפכים), שטח חקלאי ודרך מאושרת.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 566400
קואורדינאטה Y 154400

מדרום לקיבוץ צאלים
בתחום מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק1
100200חלק1
400067חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5764. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/06/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5118. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
קבלת תכנית12/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה