מט''ש רמת הנגב

תוכנית 20/ 03/ 314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט''ש רמת הנגב
מספר: 20/ 03/ 314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן טיפול בשפכים לאזור אגן משאבים ברמת הנגב, הקמת מאגר תפעולי להשקיה בקולחין והסדרת דרך גישה למתקנים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור חקלאי
ל: מתקנים הנדסיים (מתקן לטיפול בשפכים).
2. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 542500
קואורדינטה Y 175500

מדרום לכביש 211 בין היישובים טללים ואשלים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק1, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 498. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
קבלת תכנית22/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית