מיזמים תיירותיים בפארק ערד

תוכנית 24/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיזמים תיירותיים בפארק ערד
מספר: 24/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית קובעת שטח לאזור תיירות, נופש, מסחר ואירועים בגבול פארק ערד. בנוסף התוכנית מדייקת את גבולות היער על פי תמ"א 22 ומוסיפה שטחי יער. כמו כן, ניתן מענה לבאים ממערב וממזרח באמצעות הסדרת כניסה בצורת מחלפון מכביש 31. המחלפון יתוכנן ויבוצע באחריות החברה הלאומית לדרכים.
מטרות התכנית:
2.1.1 שמירת אופיו של המרחב כנוף פתוח .
2.1.2 דיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א 22 בתחום תחולת התכנית והגדלתו בהתאם לגבולות החדשים.
2.1.3 פיתוח היער לפעילויות נופש ופנאי .
2.1.4 הקמת איזור תיירות: שינוי יעוד משטח ללא יעוד, לשטח תיירות משולב עם מסחר, גן
אירועים וחניה שיכללו את השימושים הבאים:
1. אטרקציות תירותיות.
2. ספורט ונופש
3. גן אירועים
4. מסחר הקשור בתיירות.
2.1.5 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי
2.1.6 קביעת שימושים מותרים.
2.1.7 קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
2.1.8 קביעת הנחיות לאיכות סביבה
2.1.9 יעוד שטחים המסומנים בצבע אדום וחום בהיר לדרך.
2.1.10 יעוד שטחים בתכנית לסלילה להקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בביצוע הדרך.
2.1.11 ביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית
2.1.12 הסדרת והקמת הסתעפויות מחלפון פארק ערד.
2.1.13 יעוד שטחים בתחום התכנית לדרך ו/או טיפול נופי.
2.1.14 שיקום סביבתי והטלת מגבלות בנייה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליער נטע אדם.
קביעה מדויקת של גבולות היער.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
קביעת הוראות לעיצוב ובינוי.
קביעת הוראות לאיכות סביבה.
קביעת הנחיות לפיתוח סביבה.
קביעת הוראות לפיתוח תשתיות וביוב.
שינוי ייעוד משטחים פתוחים לשטח ביעוד דרך ודרך ו/או טיפול נופי. מתן הוראות לסלילת הדרך.
מתן הוראות בעניין קווי בניין ומגבלות בנייה. מתן הוראות בעניין ביטול דרכים.
הסדרת הסתעפויות וכו' .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
פארק ערד וכביש מס' 31

גושים וחלקות:
ערד (כרך 1 דף 8) שומה חלקי חלקה 11
ערד גוש 14 (ארעי) שומה חלקי חלקה 2, 4
ערד גוש 15 (ארעי) שומה חלקי חלקה 1, 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100250חלק2, 4-5, 8, 23-24, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 23מתקני טיהור לביוב ערדכפיפות
תוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתמא/ 23/ 10תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום.אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1325. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/11/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות27/08/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית14/08/2012
הוגשו התנגדויות20/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3541. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2011
קבלת תכנית03/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה