מימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגורים

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 45/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגורים
מספר: הצ/ 5/ 1/ 45/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור
מלאכה לשעבר למגורים ע"י:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק
בתחום חלקה 54.
ב. שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים א' מיוחד ולדרך משולבת
סה"כ 6 יח"ד בתחום התכנית.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7788חלק11042-44, 53-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 66בעלות פרטית+שלטוןשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 45בעלות פרטית+שלטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2363. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1871. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/08/2001
קבלת תכנית14/02/2001