מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת

תוכנית 2/ 03/ 237

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת
מספר: 2/ 03/ 237
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ממשה בתחום נמל אילת.

עיקרי ההוראות:
1. הקמת ממשה לטיפול, תחזוקה, וגריטה של כלי שייט.
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
4. קביעת קווי בנין והגובה המירבי לבניה.
5. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.
6. קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות בדבר תקופת תוקף התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי

תיאור המיקום:
נמל אילת, חוף דרומי
קואורדינטה X 193500
קואורדינטה Y 382200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40014חלק4
40015חלק3
40018חלק3
40043חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1531. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/10/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות22/02/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית20/10/2009
החלטה בדיון בולחוף02/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4698. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/03/2007
קבלת תכנית12/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118604/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000111/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901614/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40920/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5302/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900917/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105829/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף5308/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900427/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700430/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה