מיסוד ושיפור תוואי דרך למצפה אבי"ב, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיסוד ושיפור תוואי דרך למצפה אבי"ב, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. סלילת דרך גישה לישוב מצפה אביב מדרך אזורית מס'
781
ב. שינוי יעודי קרקע מחקלאות ויער לשטח דרך בלבד
ג. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך
ד. בשטח המיועד לדרך ניתן יהיה לבצע גשרונים,
תעלות גדרות קירות תומכים וכן לבצע כל עבודות
חפירה, מילוי, הריסה וסלילה הכרוכים בסלילת הכביש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18557חלק2, 4, 6-7, 10-11, 13, 15, 95
18560חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4843. עמוד: 2296. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1999
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1219. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1998
קבלת תכנית22/09/1997