מיקום מקלטים - זמרה

תוכנית 7/ 03/ 168/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - זמרה
מספר: 7/ 03/ 168/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
802חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2154. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 160. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית06/05/1979