מיקום מקלטים - כפר מימון

תוכנית 7/ 03/ 164/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - כפר מימון
מספר: 7/ 03/ 164/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי
לאוזור ציבורי לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבכפר מימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
999חלק81-82, 95, 97, 113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164כפר מימוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2154. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 160. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית13/05/1979