מיקום מקלטים - מושב תלמי אליהו

תוכנית 7/ 03/ 152/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - מושב תלמי אליהו
מספר: 7/ 03/ 152/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולתלמי אליהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100332חלק4, 39, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2154. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2527. עמוד: 160. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית01/05/1979