מירון ההיסטורית

תוכנית ג/ 374

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מירון ההיסטורית
מספר: ג/ 374
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח של חלק משטח שמורת נוף כפרי
בניני ציבור חדשים מגורי תלמידים וסגל חדשים
שפוץ ושפור במבנים קיימים למצב תקין
התווית דרכים מעברים להולכי רגל ושטחים לחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון

תיאור המיקום:
ישוב: מירון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13688חלק11, 14, 33, 5610, 12, 15, 21-22, 26-27, 29-32, 34-35, 40, 60-61, 63, 66, 70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1974תאריך פרסום: 12/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2073. עמוד: 641. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1971
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1970תאריך פרסום: 26/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1676. עמוד: 386. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1968
קבלת תכנית17/11/1963