מיתחם ביצרון

תוכנית תא/ 3255/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיתחם ביצרון
מספר: תא/ 3255/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להביא להתחדשות אזור התעשייה ביצרון ולהפכו לאזור תעסוקה המשלב תעשייה נקייה ומשרדים, מגורים, מסחר, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים כולל תוספת זכויות. בתחום התכנית מאושרים 400 אלף מ"ר עיקריים לתעסוקה. להם יתווספו כ- 200 אלף מ"ר עיקריים לתעסוקה ו- 100 אלף מ"ר עיקריים למגורים. סה"כ 700 אלף מ"ר עיקרי; כל זאת ע"י:
א. הרחבת דרכים קיימות וקביעת דרכים חדשות.
ב. קביעת מגרשים, זכויות והוראות בנייה לשטחי ציבור.
ג. קביעת מגרשים, זכויות והוראות בנייה לתעסוקה, מגורים ולמגרשים מיוחדים בשימושים מעורבים.
ד. קביעת מערך השטחים הפתוחים לציבור והשימושים בהם.
ה. הרחבת פארק שד' ההשכלה.
ו. אפשרות בניית חניונים מתחת לכבישים ולשפ"פ חדשים.
ז. קביעת זיקות הנאה וקווי בניין.
ח. מתן הנחיות בכל הנוגע לפיתוח נוף וסביבה.
ט. הרחבת השימושים המותרים עפ"י התכנית הראשית.
י. קביעת מגבלות והוראות למניעת מטרדים ולשמירה על איכות הסביבה.
יא. קביעת הוראות מעבר לפעילות הקיימת במגרשים השונים.
יב. קביעת הנחיות לבינוי חדש עפ"י זכויות קיימות.
יג. קביעת הנחיות לקידום תכניות מפורטות עפ"י הזכויות בתכנית זו.
יד. קביעת זכויות והוראות בניה במתחמי איחוד.
שינוי בהתאם לכך של תכנית מס' 221 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 254 בתאריך 9.10.52, תכנית מס' 536 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 735 בתאריך 28.1.60 לתכנית 2749 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4892 בתאריך 11.6.2000 ותכנית מס' 1043 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1514 בתאריך 20.3.69 ותכנית מס' 1043א' אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 5040 בתאריך 20.12.2001. שינוי לתכנית "קיי" על שינוייה אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 1514 בתאריך 20.3.69 (להלן:"התכניות הראשיות").

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מתחם ביצרון
ישוב: תל אביב - יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק517-519, 522, 8023, 10, 31, 412, 520-521, 654, 716, 719, 808, 810
7094חלק34, 36, 38-44, 51, 53-54, 57, 66, 69, 71, 96-97, 104, 107-1124, 13-14, 17-18, 24, 27, 32-33, 98-103
7095חלק3, 11, 15, 24, 27-28, 40, 42-44, 48-511, 31-32, 36
7096חלק4-8, 11, 14-15, 17, 19-20, 24-25, 28-33, 36-37, 54-56, 62-64, 68-7050, 57, 92, 96
7109חלק256
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2749"נטע - אולפני הבירה"שינוי
תוכניתתא/ 1386שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטתשינוי
תוכניתתא/ 1043/ א"שימושים באזורי תעסוקה בתל-אביב יפו"שינוי
תוכניתתא/ מק/ 3262"הסוללים 5 - שינוי קווי בניין"שינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 221תכנית מס' 221שינוי
תוכניתתא/ 536תכנית מס' 536שינוי
תוכניתתא/ Kואדי מוצררהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1840. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות22/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
הוגשו התנגדויות11/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3210. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/04/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/03/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2007
קבלת תכנית01/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה