מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון

תוכנית תא/ 3248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון
מספר: תא/ 3248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול מרכז ספורט משטח פארק הירקון והגדרת מגרש חדש לבנייני ציבור עבור מתקן ספורט ציבורי בצומת ש"י עגנון - אבן גבירול, וזאת ע"י:
א. שינויי ייעוד משטח לספורט ומדרך לייעוד שטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי ייעוד מדרך ומשטח ציבורי פתוח לייעוד שטח לבנייני ציבור.
ג. קביעת הוראות בנייה למתקן ספורט בהיקף שלא יעלה 15200 מ"ר לשטחים עיקריים, וגובה שלא יעלה על 15 מ' ממפלס רח' אבן גבירול.
ד. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ה. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר מס' 1111, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. 1515 מיום 27.3.69 ושל תכנית מס' 2186, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. 2874 מיום 16.12.82, ושל תכנית מס' 2343, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. 3417 מיום 15.1.87, ושל תכנית מתאר ומפורטת מס' 2289, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. 3523 מיום 28.1.88.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
צומת אבן גבירול - ש"י עגנון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6635חלק74-76, 79-82, 88-94, 134, 141, 209, 221-222, 2783-4, 49-50, 57-62, 72-73, 77-78, 83, 87, 95-102, 129-130, 133, 135-138, 140, 142-143, 208, 220, 223, 272, 277, 279-280, 286, 291
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1111תכנית מס' 1111שינוי
תוכניתתא/ 2186תכנית מס' 2186שינוי
תוכניתתא/ 2289תוכנית מס' 2289שינוי
תוכניתתא/ 2343תכנית מיתאר מקומית מס' 2343שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4685. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2004
הוגשו התנגדויות30/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 338. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/10/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2003
קבלת תכנית21/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות99615/09/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85327/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85002/08/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84828/07/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84605/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23608/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84207/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69629/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82315/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68626/05/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה