מכבים

תוכנית גז/ 165/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכבים
מספר: גז/ 165/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. אין התכנית משנה מהות תכנית ג.ז.165/ במטרותיה, אלא מבטלת את כל החלוקה שבתכנית זו, לשם קביעת יעודי קרקע חדשים לשטחים שבה. 2. מטרת התכנית לשנות מיקום אזור המגורים (הכפר) במסגרת גבולות התכנית הקיימת בתכנית ג.ז.165/, להזיזו בכוון דרום-מזרח.3. עקב כך משנה תכנית זו, מיקום וגודל השטחים שבתכנית ג.ז.165/ ליעודי קרקע אחרים, מבלי לפגוע כלל במטרות המקוריות של תכנית ג.ז.165/. 4. לקבוע מחדש אזורים ועתודות קרקע לשמושים השונים בתחום התכנית. 5. לקבוע הוראות והגבלות בניה בתחומים הנ"ל. 6. בכל מקרה של אי-בהירות בפרושים, ייקבעו התכנית והתשריט של ז.ג.1/165 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעות

תיאור המיקום:
מכבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5310חלק1, 3, 7-122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1984תאריך פרסום: 18/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3136. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית17/12/1984