מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה

תוכנית ג/ 11625

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה
מספר: ג/ 11625
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בניית מכון טיהור חדש בשיטת הבוצה המשופעלת, במקום בריכות טיהור קיימות מעפר, המיועד לטפל בשפכי טבריה עילית וישובי ארבל.
2. המוכן מיועד לקלוט ספיקת שפכים של כ - 6000 מ"ק/ יום בשלב הראשון וכ - 9000 מ"ק/יום בשלב היעד הסופי.
3. קביעת הנחיות בנושא איכות הסביבה.
4. קביעת גבול התוכנית במטרה לכלול את כל השטחים שיושפעו ממתקן טיהור השפכים - גבול התוכנית זהה לגבול ההשפעה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ושטח קטן שח משטחי גולף למתקני טיפול בשפכים.
2. אימוץ יעוד משטחי גולף בתחום התוכנית.
3. קביעת התכלית המותרת לכל שטח התוכנית
4. קביעת השימושים המותרים והתניות ליעוד.
5. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'.
6. קביעת השימושים האסורים בתחום התוכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר חטים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חטים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15501חלק1-2
15502חלק1
15503חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4207. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4007. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח03/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2000
קבלת תכנית30/11/1999