מכון טיהור שפכים רהט

תוכנית 7/ 02/ 305/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכון טיהור שפכים רהט
מספר: 7/ 02/ 305/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכון טיהור שפכים לרבות
מאגר עבור רהט ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית בני שמעון
גוושים: 3 / 100234

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
234003חלק2, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1997.
פרסום לאישור ברשומות05/01/1997תאריך פרסום: 05/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4474. עמוד: 1152. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4167. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית23/11/1995