מכון טיפול שלישוני בקולחי מכון כרמיאל

תוכנית ג/ 14099

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון טיפול שלישוני בקולחי מכון כרמיאל
מספר: ג/ 14099
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי-הרחבת שטח המכון לטיפול בשפכים כרמיאל ודרך הגישה אליו.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחים ליעודים השונים.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי - לשטח מתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19773חלק3, 5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9104מכון לטיפול בשפכים בכרמיאל והאזור, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1147. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1201. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2004
החלטה בדיון בוולק"ח06/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2004
קבלת תכנית21/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19506/09/2004