מכון לטיפול בשפכים צוחר

תוכנית 7/ 02/ 302/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכון לטיפול בשפכים צוחר
מספר: 7/ 02/ 302/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכון לטיפול בשפכים
ומתקן לאספקת קולחין ע"י:
- שינוי ביעודי קרקע משטח חקלאי למתקן הנדסי לטיפול בשפכים.
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- קביעת הנחיות סביבתיות להקמת המתקן ההנדסי לטיפול בשפכים.
- קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: מערבית למרכז צוחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק8-9, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 12דרך 2200 פיתחת שלום - מרכז צוחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4317. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1628. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית22/06/2004