מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''

תוכנית 6/ 03/ 201/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''
מספר: 6/ 03/ 201/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים על מנת לאפשר הקמה של מכון לטיפול בשפכים עבור מושב לכיש, אשר יהיה מסוגל לקלוט את השפכים של המושב ולטהר את השפכים לרמה הנדרשת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
3. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות.
4. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
5. קביעת הוראות בדבר מניעת מפגעים וזיהום מי תהום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
מדרום מערב למושב לכיש
בתחום מועצה אזורית לכיש
קואורדינטה X 184350
קואורדינטה Y 607550

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3112חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 442. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2430. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/02/2010
החלטה בדיון בוולק"ח12/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2008
קבלת תכנית11/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127011/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100713/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100214/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000906/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000125/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29312/10/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900706/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900212/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה