מכון שאיבה בפארק חצרים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכון שאיבה בפארק חצרים
מספר: 7/ 02/ 305/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן הנדסי - מכון שאיבה למי קולחין.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי למתקנים הנדסיים.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100257חלק4, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2010
קבלת תכנית18/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010