מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236

תוכנית עח/ 43/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236
מספר: עח/ 43/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטח עיקרי.
ב. הוראות בינוי ועיצוב לשטחי השרות.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת שטח עיקרי מ-220 מ"ר ל-245 מ"ר לפי מצב קיים.
ב. תוספת שטח שרות מ-65 מ"ר ל- 66 מ"ר לפי מצב קיים.
ג. הגבהת גובה פתח פנימי לחנייה מקורה מ-2.20 מ' ל-2.90 מ' עפ"י מצב קיים וגובה חיצוני לחניה ולמחסן של 3.20 מ'
ד. הגבהת גובה גדר ושער לחצר לפי מצב קיים מ-1.5 מ' ל-3 מ'
ה. הוראות בינוי ועיצוב לשטחי שרות באורך של 14.90 מ', בקו בנין צדדי אפס עם השכן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרתהמפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8414חלק236
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורתשינוי
תוכניתמשמ/ 16/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2228. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה12/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/02/2010
קבלת תכנית08/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121230/01/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000512/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה