מכמורת, כץ, שינוי יעוד מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.

תוכנית עח/ 43/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מכמורת, כץ, שינוי יעוד מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.
מספר: עח/ 43/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד קרקע מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.
ב. הקטנת מס' יח"ד מ- 3 ל- 1 יח"ד.
ג. הקטנת שטחי בניה מותרים מ- 350 מ"ר (400 במקרים מיוחדים) עיקרי ל- 250 מ"ר.
ד. קביעת הוראות הוראות וזכויות בניה.
ה.קביעת קווי בניין למבנה מחסן עפ"י מצב, קו בניין צד 0.56-0.59 מגבול המגרש ובמרחק מינימלי של 1.20 מ' מבית המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרתהמפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8414חלק252
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43מכמורת א-בשינוי
תוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורתשינוי
תוכניתעח/ 43/ 3נוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייטשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2011
קבלת תכנית03/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101608/08/2011