מלאכה ותעשיה

תוכנית 22/ 03/ 102/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלאכה ותעשיה
מספר: 22/ 03/ 102/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א)שינוי אחוזי בניה. ב) שינוי יעוד מאיזור מסחרי לאיזור מלאכה ותעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק11-12, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. שנה עברית: התשמד .