מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת

תוכנית 2/ 03/ 162/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת
מספר: 2/ 03/ 162/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 90 יחידות אכסון מלונאי, סה"כ בתכנית 520 יחידות איכסון.
ב. תוספת שטחים עיקריים מ- 34,001.5 מ"ר ל- 41,205.2 מ"ר במגרש המיועד לאזור מלונאות.
ג. קביעת שטחי שרות בהתאם לקובץ תקנות 5422 התשנ"ב 1992, סה"כ כ- 6,059.6 מ"ר מעל הקרקע ו- 3,029.8 מ"ר מתחת לקרקע.
ד. קביעת קווי בניין.
ה. התכנית קובעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה.
ו. שינוי יעוד משצ"פ ושטח לא לבניה לאזור מלונאות ולאזור נוף פתוח.
ז. שינוי יעוד מאזור מלונאות לאזור נוף פתוח.
ח. קביעת זכויות בניה לתחנת שאיבה לפי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף דרומי, מלון "הנסיכה"
רח' דרך מצרים
נ.צ מרכזי : 378/750,190/625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40033חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 56שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 03/ 162מלונאות-ואדי חמדשינוי
תוכנית2/ 03/ 162/ אאזור מלונאות ואדי חמדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4171. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/03/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 256. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/10/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
קבלת תכנית01/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
החלטה בדיון בולחוף30/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122502/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001113/12/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118507/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41408/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5430/09/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף4531/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף4810/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800505/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800204/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601111/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601130/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה