מלון מגדלור

תוכנית 2/ 03/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון מגדלור
מספר: 2/ 03/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע יעוד שטח לתיירות, שרותי תיירות שונים וקביעת יעודי שטח מפורטים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף דרומי,אילת .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40032חלק1, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/1980תאריך פרסום: 24/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2646. שנה עברית: התשם .