מלון מוריה חוף צפוני.

תוכנית 2/ מק/ 457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלון מוריה חוף צפוני.
מספר: 2/ מק/ 457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד מגרשים 9 ו- 10.
ב. איחוד וחלוקה של מגרשים (מלונאות ושצ''פ)
ללא שינוי בסה''כ השטח הכולל של כל יעוד קרקע.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד מגרשים 9 ו- 10 בהסכמה של מגרשים ביעוד '
'מלונאות (אכסון מלונאי)".
עפ''י סעיף 62 א (א) (1) לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה
"איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז'
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של '
'איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם פרק ג' סימן ז'
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
למעט האמור בפסקות (2) ו- (3).
ב. איחוד וחלוקה של מגרשים (מלונאות ושצ''פ)
ללא שינוי בסה''כ השטח הכולל של כל יעוד קרקע,
עפ''י סעיף 62 א (א) (1) לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה.
"איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז'.
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
למעט האמור בפסקאות (2) ו-(3).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40041חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 32שינוי לתוכנית מפורטת מלון מוריהשינוי
תוכנית2/ 03/ 114/ 12בינוי חוף אילת -שלבים א+בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2010
החלטה בדיון בולחוף24/02/2010