מלון נופית

תוכנית 2/ 02/ 101/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלון נופית
מספר: 2/ 02/ 101/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת הגבול המזרחי של אזור המלונאות לתכנון
המפורט של דרך מס' 90 על ידי שינויים ביעודי קרקע
ושינויים בהנחיות בניה, והתאמת זכויות הבניה ודרך
חישובן לתקנות התכנון והבניה מיום 23.3.92

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש: 40007 (לא מוסדר)
מצפון - אכסנית נוער
מדרום - מבנים של מפעלי תובלה וחב' "לים"
ממזרח - דרך מס' 90 (דרך הערבה)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 4136. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/05/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית28/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1993תאריך פרסום: 01/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4156. עמוד: 421. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית21/11/1991