מלון עדי אילת

תוכנית 2/ 03/ 129/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון עדי אילת
מספר: 2/ 03/ 129/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית מלון ע"י שינויים בייעוד הקרקע
וקביעת זכויות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
גבולות התכנית:
בצפון - רחוב שקמונה
בדרום - רחוב די זהב
במזרח - רחוב טופז
במערב - רחוב צופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק1531-1532, 1551-1553
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 129/ 2מלונאות ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2001תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 881. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 22. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2001
קבלת תכנית17/04/2000