מלון רויאל גרדנס

תוכנית 2/ 03/ 114/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלון רויאל גרדנס
מספר: 2/ 03/ 114/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות למגרש על ידי
תוספת זכויות בניה וגובה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: אזור חוף צפוני

גושים וחלקות:
גוש: 40107 (לא מוסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40107חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 38מלון רויאל גרדנסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 419. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2384. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2002
קבלת תכנית21/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200601/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200204/02/2002