מלונאות בצומת אלומות

תוכנית ג/ 12089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלונאות בצומת אלומות
מספר: ג/ 12089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע הקיים (חקלאי) ליעודים המשתלבים עם תמ"א 13 מרחב כנרת וחופיה - אתר נופש עורפי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17361חלק34-3528, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/05/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית17/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2001
קבלת תכנית16/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29017/01/2006