מלונאות ג

תוכנית תא/ 3444

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מלונאות ג
מספר: תא/ 3444
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת מצאי חדרי מלונות ברמה של 3 כוכבים בכ- 200 חדרים, על ידי:
א. אישור זכויות בנייה נוספות במלונות קיימים במסגרת תוספת של 1-4 קומות, ו/או אישור קומות טכניות קיימות, ו/או שינוי בקווי הבניין.
ב. שינוי יעוד ממגורים/משרדים למלונאות וקביעת זכויות בנייה חדשות.
ג. שינוי יעוד ממגוקים למגרש מיוחד.
2. קביעת הנחיות ספציפיות להגדלת כל מלון.
3. קביעת הנחיות ספציפיות לגבי זכויות הבנייה של כל חלקה במסגרת שינוי היעוד למלונאות.
4. לשנות בהתאם לכך את התכניות תכנית 44 - "תכנית מאוחדת לקביעת אזורים" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון רשמי מס' 1031 מיום 18.7.1940, את תכנית מס' 58 - גדס - אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעתון רשמי מס' 976 מיום 4.1.1940, את תכנית מתאר מקומית מ' אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 2829 מיום 24.6.1982, את תכנית מפורטת מס' 1200 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 2123 מיום 6.7.1975, את תכנית מפורטת מס' 1425 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1905 מיום 23.3.1973, את תכנית מפורטת מס' 1425א אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1778 מיום 18.11.1971, את תכנית מפורטת מס' 1498 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1958 מיום 8.11.1973, את תכנית מפורטת מס' 2612 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4392 מיום 17.3.1993, את תכנית מפורטת מס' 2770 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4855 מיום 13.2.2000, על שינוייהן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6901חלק4
6907חלק5
6909חלק94
6914חלק17, 20-21
6962חלק206
6968חלק5, 211-212
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1498שינוי לתכנית ב.ע. 1927 (תקון 1938) - גדסשינוי
תוכניתתא/ 1425שינוי לתכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזוריםשינוי
תוכניתתא/ 1425/ אשינוי לתכנית ב.ע. 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזוריםשינוי
תוכניתתא/ 2612"מלונות 3 כוכבים "שינוי
תוכניתתא/ 2770"מלונות 2"שינוי
תוכניתתא/ 1200תכנית מפורטת מס' 1200שינוי
תוכניתתא/ 44תוכנית תא/ 44שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2545. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/03/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/12/2005
הוגשו התנגדויות21/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 617. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/10/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2005
החלטה בדיון בועדה למימי חופין20/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2004
קבלת תכנית01/06/2004