מלונאות ושפ"פ

תוכנית 2/ 03/ 129/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מלונאות ושפ"פ
מספר: 2/ 03/ 129/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חלק מחלקה מספר 155 ממגורים ב' למלונאות. ב. שינוי יעוד שטח חלק מחלקה מספר 153 מצבורי פתוח לפרטי פתוח. ג. שינוי יעוד שטח חלק מחלקה מספר 155 ממגורים ב' לדרך עירונית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק153, 155
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. שנה עברית: התשמב .