ממגורים א' מיוחד ומש.צ.פ. לדרך משולבת ולמגורים א' .

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ממגורים א' מיוחד ומש.צ.פ. לדרך משולבת ולמגורים א' .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרכי גישה וקביעת הסדרי בינוי וחניה בתחום התכנית ע"י:
א. שינוי יעוד ממגורים א' מיוחד ומשצ"פ לדרך משולבת למגורים א' ,
תוספת זכויות בניה ומס' יח"ד (מ- 2 ל- 4 יח"ד) בתחום התכנית.
ב. שינוי קו בנין קדמי לדרך משולבת ל-3 מ'.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ד. קביעת הוראות בניה, בינוי, הסדרי חניה ותנאים למתן היתרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
רחוב האלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק28592-93, 135, 176-177, 284, 286
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 2איחוד וחלוקה מחדש של חלקות: ,135 ,91 92, 93 ,178 179 - בהסכמת הבעליםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 2/ אאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.(תיקון גבולות). שינוי מאזור מגורים א לאזור בשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 30. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות27/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 827. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2002
קבלת תכנית13/08/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה