ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה

תוכנית 7/ 03/ 412/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה
מספר: 7/ 03/ 412/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור משולב מרכז אזרחי וספורט בשכונה 9 בחורה כמפורט להלן:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי יעוד מאזור משולב מרכז אזרחי וספורט ( מגרש מס' 902) לשטח לבנייני ציבור ( מגרש מס' 916- 919), לשטח ציבורי פתוח ( מגרש מס' 602- 600, 605, 606), לאזור מסחרי (מגרש מס' 920) ודרך מוצעת.
3. קביעת שטחי הבניה המרביים לשטח בנייני ציבור ואזור מסחרי ל- 74% מתוכם 40% המהווים שטחים עיקריים.
4. קביעת התכליות והשימושים.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הנחיות כלליות לתשתית וקווי בניין במגרשים 916-920 ובמגרשים 602-600, 605, 606.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מקום :שכונה 9

גושים וחלקות:
גוש 100012/1 חלקה 1 (חלק)
גוש 400015 חלקה 1 (חלק)
גוש 100516 חלקה 1 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100516חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1225. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4224. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית23/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500910/10/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500117/01/2005