ממרפאה להוסטל למזדקנים ובעלי מוגבלויות

בקשה ועדה מקומית 3648/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: ממרפאה להוסטל למזדקנים ובעלי מוגבלויות
מספר: 3648/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הבקשה לשימוש חורג ממרפאה להוסטל למזדקנים בעלי מוגבלויות בכפוף לאישור הוועדה המחוזית, ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולויטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק199
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ל/ 3קביעת תנאים להקמת בנינים ציבורים.שימוש חורג
תוכניתתא/ 1856תכנית שיכון צבורישימוש חורג
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםשימוש חורג
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שימוש חורג
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורשימוש חורג
תוכניתתא/ 3365תנאים להקמת והצבת ביתני שמירה ואבטחה לסוגיהםשימוש חורג
תוכניתתא/ 347תכנית מפורטת מס' 347שימוש חורג
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783שימוש חורג
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6128/01/2008