מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"

תוכנית 12/ 02/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"
מספר: 12/ 02/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שדה תעופה ספורטיבי למטוסים
קלים באזור שיטים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות

תיאור המיקום:
מקום: אזור שיטים, באזור דרומית לישוב "שיטים"
בכביש 40 שהוא כביש מצפה רמון - אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39101חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1510. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/11/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית28/09/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות14/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2002
קבלת תכנית15/02/2001