מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 255/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 255/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מסוף גבול- מעבר סופה, אזור אחסנה לאגרגטים ומטענים ומתקנים הדרושים לכך.
ב. שינויים ביעודי קרקע "משטח שייעודו יקבע בעתיד" לשטח למעבר גבול לאחסנה, דרכים ושטח בטחוני.
ג. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.
ד. קביעת תכליות ושימושים מותרים בכל שטח המסוף.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות והוראות בניה.
ז. הוראות בדבר הקמת חברת ניהול ואחזקת המסוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100304חלק2
100306חלק1-3, 6-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים19/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2010.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1285. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון בהתנגדויות22/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1675. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/11/2005
קבלת תכנית22/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800922/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800818/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800616/06/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700924/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51802/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51704/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51607/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51305/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25201/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600804/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501412/12/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401123/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית
נוסח הודעה בערבית בדבר ביטול הפקדת תכנית