מסוף ניצנה

תוכנית 20/ 02/ 101/ 5/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסוף ניצנה
מספר: 20/ 02/ 101/ 5/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית ההתיישבות, מסוף ניצנה ורשת הדרכים באזור בהתאם למצב הקיים בשטח ולתכניות הפיתוח בעתיד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מ.א. רמת נגב, אזור ניצנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק
39017חלק
39018חלק
39019חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1988תאריך פרסום: 11/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3600. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית10/12/1988